พระเทพมงคลรัตนมุนี (แก้ว อตฺตคุตฺโต) | พระสังฆาธิการ

พระเทพมงคลรัตนมุนี (แก้ว อตฺตคุตฺโต)


 
เกิด ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๒
อายุ ๘๕ ปี
อุปสมบท ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 1,568

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพมงคลรัตนมุนี มีนามเดิมว่า แก้ว แพนุ่น เกิดเมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ บ้านป่าเว ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นบุตรขุนภักดี (แพ) และนางภักดี (มี)


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ อายุ ๑๖ ปี ณ วัดใหม่บ้านป่าเว ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ วัดท่าโพธิ์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระศิริธรรมมุนี (ม่วง ป.ธ.๕) วัดท่าโพธิ์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูธรรมวิจิตรอุดมปัญญา (หนู) วัดโตนด เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๕๙ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๒ สอบได้ นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 เลขานุการส่วนพระองค์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ

มรณกาล


     พระเทพมงคลรัตนมุนี (แก้ว อตฺตคุตฺโต) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๗ เวลา ๐๘.๕๐ น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริรวมอายุได้ ๘๕ ปี พรรษา ๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๑ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พ.ศ. ๒๔๖๒ เป็น พระครูสังฆบริบาล ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระครูฐานานุกรม ที่ พระครูประสาทพุทธปริตร ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฑฒนญาณาจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์
พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระครูฐานานุกรมปลัดขวา ที่ พระครูมหานายก ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระอาจารคุณาธาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ เป็น พระราชาคณะปลัดซ้าย ที่ พระจุลนายก ธรรมนีติสาธกมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระมงคลรัตนมุนี ศีลาจารนิวิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลรัตนมุนี ศีลาจารคุณาภรณ์ สุนทรธรรมนิวิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๖ ง, ๑๒ มกราคม ๒๕๐๐, หน้า ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๖, ตอนที่ ๑๑๕ ง, ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒, หน้า ๓
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook