พระมงคลทิพยมุนี วิ. (เมี้ยน ปภสฺสโร) | พระสังฆาธิการ

พระมงคลทิพยมุนี วิ. (เมี้ยน ปภสฺสโร)


 
เกิด ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕
อายุ ๙๕ ปี
พรรษา ๗๕
มรณภาพ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 3,118

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระมงคลทิพยมุนี วิ. มีนามเดิมว่า เมี้ยน สุ่มสกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๔๕ ตรงกับขึ้น ๙ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ที่บ้าน ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ นายพิณ มารดาชื่อ นางเมี่ยง

     เดินทางเข้ากรุงเทพฯ เมื่ออายุประมาณ ๑๑-๑๒ ปี มาอยู่กับพระอาจารย์ฟัก ซึ่งเป็นลูกศิษย์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร) วัดพระเชตุพนฯ

     บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุประมาณ ๑๓ ปี ณ วัดพระเชตุพนฯ อยู่ในความดูแลของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม ธมฺมสโร) เมื่อบวชแล้วก็ได้ดูแลอุปัฏฐากสมเด็จฯ พระอาจารย์มาโดยตลอด


ด้านวิปัสสนาธุระ

     พระมงคลทิพย์มุนี (หลวงพ่อเมี้ยน) ได้ศึกษาวิปัสสนาธุระจากพระอาจารย์ตึ๋ง จนมีความรู้ความชำนาญพอสมควรแล้วจึงได้นำมาปฏิบัติด้วยตนเองที่กุฏิ คณะ น.๑๖ และท่านได้พิจารณาเห็นว่า

     “...วิชาการต่อกระดูกที่ได้ศึกษามาจากพระอาจารย์ตึ๋ง และได้ฝึกฝนจนเป็นที่แน่ใจแล้วว่าปฏิบัติได้เหมือนอย่างพระอาจารย์แล้ว ถ้าหากว่าเราจะปล่อยนิ่งเฉย อันค่าวิชาต่อกระดูกก็จะเป็นหมันเสีย จะไม่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อะไรกับประชาชน”

     อีกประการหนึ่งตามหลักของพระพุทธศาสนา ตามอรรถกากังขาวิตรณี ท่านกล่าวไว้ว่า

     “...พระภิกษุรักษาโรคโดยมิได้มุ่งถึงลาภสักการะมีเจตตนาอยู่ว่าเรารักษาโรคให้เขาหายพ้นจากทุกขเวทนาเบียดเบียนแล้วพวกเขาเหล่านั้นรู้จักคุณของพระพุทธศาสนาแล้วจักได้ช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองถาวรสืบต่อไป ไม่จัดเป็นเวรกรรม (หมอ) ไม่ผิดพระวินัยบัญญัติอาศัย”

     เหตุผลดังกล่าวมานี้ ท่านจึงได้รักษาโรคต่างๆ ขึ้นที่คณะ น.๑๖ และน.๔ โดยไม่คิดค่าตอบแทนนอกจากค่าบูชาครู ๑ สลึงเท่านั้น เพราะเห็นว่าประชาชนที่ยากจนจะพากันเดือดร้อนท่านได้ปฏิบัติกิจในด้านสังคมสงเคราะห์มาตลอด โดยมี “พระราชสิทธิวิมล” เป็นผู้ช่วยในการนี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบันจนเป็นที่ปรากฏกับประชาชนที่พากันให้หลวงพ่อเมี้ยนทำการรักษาให้ แล้วโดยมากหายเป็นปกติ เช่น วิชาการต่อกระดูกหัก กระดูกแตก หากได้อย่างมหัศจรรย์ภายใน ๗ วัน ๑๕ วัน บางครั้งโรงพยาบาลจะต้องทำการผ่าตัด แต่พอมาให้หลวงพ่อเมี้ยนทำการรักษาดังกล่าวหายได้อย่างมหัศจรรย์ โดยไม่ต้องทำการผ่าตัดแต่อย่างใด จนกิตติศัพท์ปรากฏไปถึงชาวต่างประเทศ ต่างก็พากันมาให้ท่านรักษา

     หลวงพ่อเมี้ยน เคยเข้าถวายการรักษาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่วังสระปทุม และเคยทำการรักษา มล. บัว กิติยากร การรดน้ำพระพุทมนต์ของหลวงพ่อเป็นเรื่องมหัศจรรย์ เช่น สามารถรักษาโรคได้ตามที่ปรากฏจนมีประชาชนมากมายพากันมาให้หลวงพ่อเมี้ยนรดน้ำและโรคกระดูกหัก กระดูกแตก เส้นเอ็นเคล็ด วันละประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ คนหลายคนกล่าวขานกันว่ามีเรื่องเดือดร้อนอะไร เช่น ตกงาน ทำมาหากินไม่พอกับรายได้ ให้ไปหาหลวงพ่อเมี้ยน วัดโพธิ์ฯ จะประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคน

     หลวงพ่อเมี้ยนวัดโพธิ์ มีกุศโลบายรักษาโรค กล่าวคือ ขณะที่ทำการรักษาโรคไห้ ผู้ป่วยปฏิบัติธรรม คือ ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานควบคู่กันไปด้วย สำหรับประชาชนที่มีพื้นความรู้น้อยก็แนะนำให้ปฏิบัติตามหลักเบญจศีลหรือที่เรียกกันว่า “กัลยาณธรรม ๕ ประการ” การรักษาของท่านจึงได้ผลสมบูรณ์เต็มที่

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระมงคลทิพยมุนี วิ. (เมี้ยน ปภสฺสโร) ถึงแก่มรณภาพ ด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ กุฏิ น.๔ วัดพระเชตุพนฯ สิริอายุได้ ๙๕ ปี พรรษา ๗๕

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูวรเวทมุนี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระวรเวทคุณาจารย์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระมงคลเทพมุนี ศรีประสาธน์นวกิจ เมตตาจิตประชาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระมงคลทิพยมุนี ธุตวาที ศีลวิสุทธสมณญาณประยุต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๕
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๖, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๒, หน้า ๑
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิอยุธยา
รัตนะเกตุ พระเครื่อง
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook