พระเทพญาณมุนี (ผวน ภทฺธโร ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณมุนี (ผวน ภทฺธโร ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๓
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓
มรณภาพ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
วัด วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,252

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณมุนี มีนามเดิมว่า ผวน ขวัญมงคล เกิดเมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๓๓ ณ หมู่บ้านบางมะยม ตำบลบางลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี บิดา นายขวัญ มารดา นางกำปั่น ขวัญมงคล


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๙ ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยมี สมเด็จพระวันรัต (แดง) และศึกษาภาษาบาลี กับพระธรรมปรีชา (ทิม) และพระศรีวิสุทธิวงศ์ (เหรียญ) เมื่ออายุได้ ๑๙ ปี ได้ไปเรียนกับสมเด็จพระวันรัต (เฮง) ที่วัดมหาธาตุ

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๓ ณ วัดโพธินิมิตร ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์) วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เข้ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ สมเด็จพระสังฆราช (แพ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะแขวงล่าง
พ.ศ. ๒๔๘๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอบางขุนเทียน
พ.ศ. ๒๔๘๖ - ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระเทพญาณมุนี (ผวน ภทฺธโร ป.ธ.๓) ได้อาพาธ ด้วยโรคมะเร็งในลำไส้ และมรณภาพเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ เมื่อเวลา ๐๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลศิริราช รวมอายุได้ ๘๓ ปี

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นพิเศษ ที่ พระครูธรรมกิจจานุรักษ์
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระญาณรังสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณมุนี รังสีภัทรมงคล โสภณธรรมภูษิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๑๒๒ ง, ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖, หน้า ๒
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๕๔-๕๕


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook