พระเทพสิทธินายก (นาค โสภโณ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระเทพสิทธินายก (นาค โสภโณ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๗
อายุ ๘๖ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๔๘
พรรษา ๖๖
มรณภาพ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔
วัด วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,922

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพสิทธินายก มีนามเดิมว่า นาค มะเริงสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๒๗ บิดานายป้อม มะเริงสิทธิ์ มารดานางสงวน มะเริงสิทธิ์ ณ บ้านปราสาท ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ อายุได้ ๑๓ ปี ณ วัดบึง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พระครูสังฆวิจารย์ (มี) เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๘ อายุได้ ๒๑ ปี ณ พัทธสีมาวัดระฆังโฆสิตาราม โดยมี สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์) วัดอรุณราชวราราม เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระวันรัต (ฑิต) วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระธรรมโกศาจารย์ (แพ) วัดสุทัศนเทพวราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ พระธรรมไตรโลกาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ) เป็นผู้บอกอนุศาสน์ พระอุปัชฌาย์ให้นามฉายาว่า “โสภโณ”

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๖๗  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๖๘ - ๒๕๑๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระเทพสิทธินายก (นาค โสภโณ ป.ธ.๕) มรณภาพด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๔ เวลา ๐๔.๔๕ น.

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๖๕ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระธรรมกิติ
๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชโมลี ศรีปาพจนาภรณ์ ธรรมพาที ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสิทธินายก ตรีปิฎกวิมล พีชมงคลสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๘
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมินครราชสีมา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook