พระเทพญาณวิศิษฏ์ (เติม โกศลฺโล ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระเทพญาณวิศิษฏ์ (เติม โกศลฺโล ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๖
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖
พรรษา ๗๒
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๓๘
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท, ป.ธ.๖


VIEW : 1,247

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระเทพญาณวิศิษฏ์ มีนามเดิมว่า เติม สิริวุฒิ (ภายหลังเปลี่ยนเป็น เตชะสิริ) เกิด ณ บ้านหวายหลึม หมู่ที่ ๖ ตำบลมะบ้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๔๖ ปีเถาะ โยมบิดาชื่อบัว โยมมารดาชื่อทอง มีพี่น้องด้วยกัน ๖ คน


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๒ ณ วัดสุปัฏนาราม โดยมี เจ้าคณะมณฑลอีสานและเจ้าคณะธรรมยุตภาคอีสาน เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระมหารัตน์ รฏฺฐปาโล (ป.ธ. ๔) ผู้ช่วยเจ้าคณะมณฑลวัดสุทัศนาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูประจักษ์อุบลคุณ (สุ้ย ญาณาสโย) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่ พระปลัดโพธิวัฒน์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๓ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๖๔ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๗๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระเทพญาณวิศิษฏ์ มรณภาพ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๘ สิริรวมอายุได้ ๙๒ ปี พรรษา ๗๒

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๕ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระครูปลัดซ้าย ที่ พระครูจุลนายก แล้วเลื่อนเป็นพระครูมหานายก พระครูปลัดขวา ในสมเด็จพระสังฆราช แต่ครั้งยังมิได้ทรงกรม
๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระมหานายก ปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์ ใน สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ แต่ครั้งยังมิได้ทรงกรม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชมุนี ตรีปิฎกลังการ ไวยัติญาณ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพญาณวิศิษฏ์ นวกิจจาธิการี ตรีปิฎกธรรมภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๔, ตอนที่ ๑๐๗ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐, หน้า ๒๙๔๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๑
วัดบวรนิเวศวิหาร
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคอิสาณ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook