พระพุทธโฆษาจารย์
(คง)
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(พร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(อ้น ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(เหมือน สุมิตฺโต ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระโพธิวงษาจารย์
(เส็ง ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(แฟง กิตฺติสาโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระสาสนโสภณ
(อ่อน อหึสโก ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์
(ปาน ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระอุบาฬีคุณูปมาจารย์
(เปีย จนฺทสิริ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
รายละเอียด


พระพุฒาจารย์
(มา อินฺทสโร)
อดีตเจ้าคณะใหญ่อรัญวาสี
อดีตเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(แย้ม อุปวิกาโส ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
รายละเอียด


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์
(จันทร์ สิริจนฺโท ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะมณฑลกรุงเทพ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนโศภน
(แจ่ม จตฺตสลฺโล ,บาเรียญเอก)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระธรรมวโรดม
(เซ่ง อุตฺตโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะมณฑลนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(นาค สุมนนาโค ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะมณฑลชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระศาสนโศภน
(ภา ภาณโก ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะจังหวัดพระนคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระพิมลธรรม
(ช้อย ฐานทตฺโต ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระพรหมมุนี
(ผิน สุวโจ ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมวโรดม
(โชติ ธมฺมปฺปชฺโชโต ป.ธ.๘)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าคณะมณฑลนครชัยศรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมหาโพธิวงศาจารย์
(สาลี อินฺทโชโต ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook