พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมมงคลเจดีย์ (เฉลียว ฐิตปุญฺโญ)


 
เกิด ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘
อายุ ๙๒ ปี
อุปสมบท ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘
พรรษา ๗๒
มรณภาพ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
วัด วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ม.(กิตติ์)


VIEW : 1,529

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมมงคลเจดีย์ มีนามเดิมว่า เฉลียว ปัญจมะวัต เกิดเมื่อวันพุธที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๘ ณ ตำบลกระแซง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ครอบครัวมีพี่น้อง ๑๐ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ ณ พัทธสีมาวัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดยมี พระครูบวรธรรมกิจ วัดโบสถ์ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดรื่น วัดโพธิ์เลื่อน อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระเส็ง จนฺทรํสี วัดบางนา อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนปทุมวิไล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น เจ้าคณะ ๑ วัดอรุณราชวราราม
พ.ศ. ๒๔๙๕  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๑  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๘  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๕๑  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๖๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๕ - ๒๕๑๐  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม สำนักเรียนวัดอรุณราชวราราม
พ.ศ. ๒๕๐๖  เป็น กรรมการตรวจธรรมสนามหลวง
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น กรรมการศึกษาโรงเรียนประถมทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่

มรณภาพ


     ในช่วงบั้นปลายชีวิต ท่านมีอาการอาพาธด้วยโรคชรา ที่โรงพยาบาลธนบุรี ตราบจนวาระสุดท้ายของท่าน เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ พระธรรมมงคลเจดีย์ มรณภาพด้วยอาการสงบ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระครูใบฎีกา
พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็น พระครูธรรมธร
พ.ศ. ๒๔๙๗ เป็น พระครูปลัดสุตวัฒน์ (พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม)
พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็น พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)
พ.ศ. ๒๕๐๖ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนธุตาจารย์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระพุฒาจารย์ (วน ฐิติญาโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณวราภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชสุทธิโสภณ วิมลวรกิจจาทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพมงคลรังษี ปูชนียสถานประยุต วิสุทธิศาสนวราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมงคลเจดีย์ ศรีไพศาลวิหารกิจ พิพิธธรรมาลังการ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๑, ตอนที่ ๑๑๘ ง, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๗, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๗, ตอนที่ ๒๘ ข, ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๓, หน้า ๒๕
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ข่าวสด


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook