พระราชโมลี (ช้อน โสณุตฺตโร ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระราชโมลี (ช้อน โสณุตฺตโร ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๓
ลาสิกขา พ.ศ. ๒๔๖๘
วัด วัดราชบุรณ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,962

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชโมลี มีนามเดิมว่า ช้อน เกิดที่บ้านตลาดแก้ว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ในรัชกาลที่ ๕ (ยังไม่มีนามสกุล)


บรรพชาอุปสมบท

     เมื่ออายุได้ ๑๑ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วเข้ามาอยู่วัดสุทธาราม กรุงเทพมหานคร เพื่อมาศึกษาปริยัติธรรม เรียนไวยากรณ์บาลีในสำนักพระอธิการพรหม ต่อมาได้ย้ายไปอยู่วัดสระเกศ เรียนพระปริยัติธรรมในสำนักอาจารย์แม่นบ้าง ในสำนักพระธรรมวโรดม (แสง ปญฺญาทีโป) บ้าง ในสำนักพระยาธรรมปรีชา (ทิม) บ้าง

     อุปสมบทเมื่อใดและใครเป็นพระอุปัชฌาย์ ไม่ปรากฏ


การศึกษา

     พ.ศ. ๒๔๔๐ เข้าแปลพระปริยัติธรรมครั้งแรกที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้เป็นเปรียญธรรม ๔ ประโยค

     ต่อมาได้เข้ามาแปลพระปริยัติธรรมครั้งที่ ๒ ที่วัดสุทัศนเทพวราราม ได้เป็นเปรียญธรรม ๕ ประโยค

     และครั้งที่ ๓ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้เป็นเปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๒ - ๒๔๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์
พ.ศ. ๒๔๕๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชบุรณะ
 เจ้าคณะใหญ่เมืองนครชัยศรี

สมณศักดิ์


๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระนิกรมมุนี
พ.ศ. ๒๔๕๓ เป็น พระราชาคณะพิเศษเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่ ที่ พระราชโมลี ศรีปาวจนาภรณ์ ธรรมพาที ยติคณิศร บวรสังฆาราม คามวาสี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะที่ลาสิกขา


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook