พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมเมธาภรณ์ (ระแบบ ฐิตญาโณ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘
พรรษา ๖๐
มรณภาพ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, ศน.บ., M.A.


VIEW : 1,478

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมเมธาภรณ์ มีนามเดิมว่า ระแบบ พรหมพันธุ์ เกิดเมื่อวันพุธที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ณ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นบุตรของนายชวน-นางกวั้ง พรหมพันธุ์


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดมหิสสราราม โดยมี พระครูบริหารสังฆกิจ (เต้ง) เป็นพระอุปัชฌาย์ ขณะมีอายุ ๑๖ ปี อยู่ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้นักธรรมชั้นโทแล้วลาสิกขา

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ณ วัดเกาะจาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พระครูโพธาภิรามุนี (กิ้ม วิสารโท) วัดสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอุปัชฌาย์ พระธรรมรัตโนภาส (ประดับ) ขณะมีสมณศักดิ์ที่ พระครูกิตติวรประสาธน์ วัดพระมหาธาตุ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูถาวรศีลวัตร (เจริญ) ขณะมีสมณศักดิ์ที่ พระครูปลัดเจริญ ถาวโร วัดเกาะจาก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาทางธรรมว่า "ฐิตญาโณ"


การศึกษา

สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยม ๑ จาก โรงเรียนปากพนังวิทยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดเกาะจาก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร
ปริญญาศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
Master of Arts (M.A.) มหาวิทยาลัยพาราณสี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
 ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
 ประธานมูลนิธิศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการศึกษา

รองอธิการบดี ฝ่ายเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

มรณกาล


     พระธรรมเมธาภรณ์ มีโรคประจำตัวที่รักษามานานคือ โรคเบาหวาน ต้องฉีดยาเป็นประจำ ในระยะหลังมีโรคเเทรกซ้อนหลายอย่างเช่น ไขมันสูง ความดันโลหิตสูง คันตามผิวหนัง มีก้อนเนื้อที่หนังศีรษะบวมโตขึ้น เเพทย์โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้ตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าวตรวจดู พบว่าเป็นก้อนเนื้อร้าย จึงได้เข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ พออาการทุเลาลงก็กลับมาพัดที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อมีอาการรุนเเรงขึ้นก็ต้องเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธอีกหลายครั้ง สุดท้ายพบว่าเชื้อได้ลุกลามไปตามจุดต่างๆ เช่นที่คอ ลงไปถึงปอด สุดความสามารถที่เเพทย์จะเยียวยารักษาได้ ท่านจึงถึงแก่มรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๓.๒๐ น. สิริอายุ ๘๑ ปี พรรษา ๖๐

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระโสภณคณาภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมนิเทศ สรรพเขตศรัทธาปสาทกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพดิลก สาธกพุทธศาสน์ ปฏิภาณวาทวิศิฏฐ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมเมธาภรณ์ สุนทรธรรมภาณี ตรีปิฎกวจนาลังการ ศาสนภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๕, ตอนที่ ๓๔ ง, ๒๗ มีนาคม ๒๕๒๑, หน้า ๔
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๑๗ ง, ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒, หน้า ๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๒
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๑
ลานธรรมจักร
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook