พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
พรรษา ๖๑
มรณภาพ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 2,938

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เลขานุการคณะกรรมการสงฆ์อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๐๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอป่าโมก
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น รองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์วรดิตถ์ จังหวัดอ่างทอง
พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ - ธนบุรี (สมัยที่ ๑)
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ - ธนบุรี (สมัยที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๒๑ - ๒๕๒๘  เป็น เลขานุการเจ้าคณะนครหลวงกรุงเทพ - ธนบุรี (สมัยที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๒๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ผู้ช่วยปกครองพระสงฆ์สามเณร คณะกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๙  เป็น เจ้าคณะเขตยานนาวา - สาทร
พ.ศ. ๒๕๓๙  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๗  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

มรณกาล


     พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๙) มรณภาพเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๓.๑๙ น. ด้วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สิริอายุ ๘๑ ปี พรรษา ๖๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๑ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีวชิราภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวีราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรปริยัติคุณ วิบูลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๑
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๒๖
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑
4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๖, ตอนที่ ๔๐ ข, ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒, หน้า ๘
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานพระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ถึงมรณภาพ จำนวน ๓ รูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook