พระธรรมปริยัติโสภณ (จัด โกวิโท ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมปริยัติโสภณ (จัด โกวิโท ป.ธ.๖)


 
เกิด ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๔
อายุ ๘๘ ปี
อุปสมบท ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๔
พรรษา ๖๘
มรณภาพ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดสร้อยทอง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖


VIEW : 6,676

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๒๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง พระอารามหลวง [1]
พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางซื่อ
 ประธานมูลนิธิวัดสร้อยทอง
 ประธานมูลนิธิการศึกษาพระอภิธรรม

ฝ่ายการศึกษา

เจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดสร้อยทอง

มรณกาล


     พระธรรมปริยัติโสภณ (จัด โกวิโท ป.ธ.๖) มรณภาพเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๒๒.๑๕ น. ณ วัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น เปรียญธรรม ๖ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ที่ พระครูศรีสุธรรมาภรณ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระโสภณปริยัติวิธาน [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติวิธาน พิศาลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัตยาจารย์ ไพศาลธรรมโกศล โสภณศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมปริยัติโสภณ วิมลศีลาจาร ไพศาลศาสนกิจธาดา วรธรรมานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [5]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งเจ้าอาวาสพระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๒๓
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๓๐
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๓
5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระเทพปริยัตยาจารย์ ให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
Post Hotnews

ผู้แนะนำข้อมูล


พงศ์ชัย เกลี้ยงประดิษฐ์


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook