พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) | พระสังฆาธิการ

พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม)


 
เกิด ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖
อายุ ๙๗ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๔๘๖
พรรษา ๗๗
มรณภาพ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.โท


VIEW : 12,129

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ มีนามเดิมว่า บุญยนต์ ปุญญาคมานนท์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ณ ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โยมบิดาชื่อ เป โยมมารดาชื่อ สียา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๔ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (แต่ครั้งทรงดำรงพระสมณศักดิ์ที่ สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์) ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๖ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นโท

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ (บุญยนต์ ปุญฺญาคโม) มรณภาพด้วยโรคภาวะตับวาย เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สิริอายุ ๙๗ ปี พรรษา ๗๗

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๙๓ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๙ เป็น พระครูรองคู่สวด ที่ พระครูพิทักษ์ธุรกิจ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธมนต์ปรีชา
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระมงคลรัตนมุนี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชรัตนมงคล วิมลญาณวิศิษฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพสารเวที ศีลาจารวัตรวิมล สกลภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]
๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ปูชนียฐานประยุต วิสุทธิสีลาจารวิมล สกลภารธุราทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๙๗, ตอนที่ ๑๘๘ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๒๓, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๓, ตอนที่ ๒๓ ข, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙, หน้า ๑๗
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๙, ตอนที่ ๒๓ ข, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๔๕, หน้า ๗
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๓, ตอนที่ ๒๒ ข, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙, หน้า ๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่ม สมณฐานันดรศักดิ์ พระสงฆ์ไทย
เพจศิษย์ตถาคต อาจารย์สายวัดป่า
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook