พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระราชพรหมเถร วิ.
(วีระ คณุตฺตโม)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชรัตนดิลก
(อ้ม สิริจนฺโท ป.ธ.๗)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิโมลี
(มนู สุมโน ป.ธ.๙)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชพัฒนโสภณ
(มงคล เกสโร)
อดีตเจ้าคณะแขวงบ้านช่างหล่อ เขต ๒
อดีตเจ้าอาวาสวัดชิโนรสารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชกวี
(ลาภ ธนสาโร ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวชิรโสภณ
(ข่าย อาคโม ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก
อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชพุทธิญาณ
(ทอง ปญฺญาทีโป ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิมงคล
(แคล้ว สุธมฺโม)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชวิริยสุนทร
(ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(บรรจง ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชญาณเวที
(พัลลภ ปุญฺญวลฺลโภ ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชศีลโสภณ
(ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชสุธี
(บุญส่ง ฐานงฺกโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติโมลี
(ไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัตยาลงกรณ์
(ช้วน ชวนปญฺโญ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนาใน
รายละเอียด


พระราชรัตนาภรณ์
(บุญช่วย กมฺมสุโภ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะเขตบางซื่อ
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี
รายละเอียด


พระราชภัทรญาณ วิ.
(ณรงค์ เขมาราโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชสิทธิมงคล
(ทองสุข ฉนฺนธมฺโม ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางพลัด - บางอ้อ เขต ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดคฤหบดี พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระราชปริยัติมงคล
(ชะลอ โชติปาโล)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมงคลดิลก
(ประกอบ สุภากโร ,ดร.)
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ)
อดีตเจ้าคณะเขตพระโขนง (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook