พระราชญาณเวที (พัลลภ ปุญฺญวลฺลโภ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชญาณเวที (พัลลภ ปุญฺญวลฺลโภ ป.ธ.๔)


 
อายุ ๗๗ ปี
พรรษา ๕๗
มรณภาพ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
วัด วัดราชผาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 2,090

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชญาณเวที (พัลลภ ปุญฺญวลฺลโภ ป.ธ.๔) มรณภาพด้วยโรคทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันอันเกิดจากตับวาย เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระภัทรธรรมสุธี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชญาณเวที ศรีศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๐, ตอนที่ ๒๐๒ ง, ๖ ธันวาคม ๒๕๓๖, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๕
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๘
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระราชญาณเวที วัดราชผาติการาม กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook