พระราชภัทรญาณ วิ. (ณรงค์ เขมาราโม) | พระสังฆาธิการ

พระราชภัทรญาณ วิ. (ณรงค์ เขมาราโม)


 
เกิด ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๒ ปี
อุปสมบท พ.ศ. ๒๕๐๗
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
วัด วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 4,870

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๗ ที่วัดมกุฏกษัตริยาราม เมื่อสมเด็จพระสังฆราช (จวน) สิ้นพระชนม์ จึงย้ายมาอยู่วัดสุทัศน์ ญัตติใหม่ เป็น มหานิกาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ) เมื่อครั้งเป็นพระราชเมธี เป็นพระอุปัชฌาย์


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้รับถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น พระครูคู่สวด ที่ พระครูพิมลสรภาณ ฐานานุกรมสมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี) วัดมกุฏกษัตริยาราม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระพุทธมนต์วราจารย์ โปรดฯ พิเศษ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชภัทรญาณ ศาสนภารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี โปรดฯ พิเศษ [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๑๒ ข, ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔, หน้า ๖
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๓๐, ตอนที่ ๙ ข, ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖, หน้า ๔
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook