พระราชธรรมโสภณ (บรรจง ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระราชธรรมโสภณ (บรรจง ปญฺญาวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)


 
เกิด ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๗๐ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พรรษา ๔๙
มรณภาพ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
วัด วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓


VIEW : 973

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชธรรมโสภณ นามเดิมว่า บรรจง นวนหอม เกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ที่หมู่บ้านบางเค็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อ นายเริ่ม มารดาชื่อ นางเจียน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดกุฏิ์ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๓ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดกุฏิ์ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๐๕ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ
พ.ศ. ๒๕๑๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ กรุงเทพฯ

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๑๘  เป็น เจ้าคณะปกครองกุฏิคณะกลาง ก.๓๘ วัดพระเชตุพนฯ
พ.ศ. ๒๕๒๑  เป็น ปฏิบัติเจ้าหน้าที่แทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เรื่องทะเบียน บ้านเลขที่ ๒ โดยเป็นผู้ลง นามรับรองการย้ายเข้า-ออก อยู่อาศัยของพระ-ภิกษุสามเณร และศิษย์วัดพระเชตุพนฯ
พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ผู้ช่วยเจ้าคณะกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น รองเจ้าคณะกลาง วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะกลาง วัดพระเชตุพลวิมลมังคลาราม
 เจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๒  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดหนองส้ม ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น กรรมการตรวจข้อสอบธรรมสนามหลวง แผนกนักธรรม
พ.ศ. ๒๕๒๙  เป็น กรรมการอนุจร นำปัญหาบาลีสนามหลวง ไปเปิดสอนสนามหลวงที่วัดเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๐  เป็น ผู้ให้การอุปถัมภ์โรงเรียนประชาบาลชุมชนประชารังสรรค์ ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

มรณกาล


     พระราชธรรมโสภณ (บรรจง ปญฺญาวุฑฺโฒ) อดีตเจ้าคณะแขวงพระบรมมหาราชวัง อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามฯ กรุงเทพมหานคร ถึงแก่มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เวลา ๐๒.๑๕ น. ณ โรงพยาบาลมิชชั่น สิริอายุได้ ๗๐ พรรษา ๔๙

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น พระครูวินัยธร ฐานานุกรมใน พระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระครูฐานานุกรมชั้นโท ของสมเด็จพระสังฆราช ที่ พระครูญาณวิสุทธิ์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณณสิริ) วัดพระเชตุพนฯ
พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวิสุทธิกิจจารักษ์
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะปลัดขวา ที่ พระทักษิณคณิสสร บวรสังฆสิทธิการ วิจารกิจโกศล สกลมหาคณาธิบดี ตรีปิฎกธรรมรักขิต ฐานานุกรมใน พระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๙, หน้า ๒๔
เพจ พัดยศ สมณศักดิ์พระสงฆ์ไทย
พลังจิต


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook