พระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิมงคล (แคล้ว สุธมฺโม)


 
เกิด ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗
อายุ ๙๓ ปี
อุปสมบท ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗
พรรษา ๗๓
มรณภาพ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
วัด วัดดอนเมือง
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 1,411

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวิสุทธิมงคล มีนามเดิมว่า แคล้ว ทับแถม เกิดเมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๗ ที่บ้านเลขที่ ๖ บ้านเมืองทองนิเวศน์ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ในช่วงวัยเยาว์ เรียนหนังสือที่โรงเรียนประชาบาลวัดเวฬุวนาราม ดอนเมือง จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐ ณ วัดช่องลม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี พระอธิการแจ่ม วัดช่องลม จังหวัดนนทบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์

     ศึกษาพระปริยัติธรรม จนสามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ ณ วัดดอนเมือง โดยมี พระครูพิศาลวิริยกิจ วัดเทวสุนทร เขตบางเขน เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดนนท์ วัดเวฬุวนาราม เขตดอนเมือง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระมหาทิม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐ - ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น เจ้าคณะแขวงสีกัน
พ.ศ. ๒๕๓๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดดอนเมือง พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็น เจ้าคณะเขตดอนเมือง
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตดอนเมือง

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูวิสุตธรรมรส
พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระรัตนโมลี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิมงคล วิมลศีลาจารสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๘
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๒
ข่าวสด


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook