พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒
อายุ ๕๓ ปี
อุปสมบท ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
พรรษา ๓๒
มรณภาพ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖
วัด วัดสุวรรณาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, พธ.บ.


VIEW : 1,329

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชปริยัติโมลี มีนามเดิมว่า ไพบูลย์ โสมนัส เกิดเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๖ ปีกุน ณ บ้านเลขที่ ๑๓๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้างชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ ณ วัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูอุดมนครกิจ (วาส สุนทโร) วัดตะโหนด เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ ณ วัดตะโหนด ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระมหาวิน โฆสิโต วัดตะโหนด เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการบุญชู สุขทายโก วัดกลาง ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาสมคิด จินฺตยโส วัดมเหยงค์ ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดตะโหนด อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. ๒๕๓๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๔๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๙ ประโยค วัดสามพระยา สำนักเรียนวัดสามพระยา

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๗  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๔๕  เป็น เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๕๔  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสามพระยา พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔  เป็น เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๔
พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๒๗  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี วัดพนัญเชิง สำนักเรียนวัดพนัญเชิง
พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๕๔  เป็น ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สำนักเรียนวัดสามพระยา
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔  เป็น อาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดสามพระยา

มรณกาล


     พระราชปริยัติโมลี (ไพบูลย์ วิปุโล ป.ธ.๙) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่ลิ้น ณ โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีปริยัติวิบูล [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๓ ข, ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓, หน้า ๕
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระราชปริยัติโมลี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ
sites.google.com


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook