พระราชวชิรโสภณ (ข่าย อาคโม ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวชิรโสภณ (ข่าย อาคโม ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๗๗
อายุ ๘๔ ปี
อุปสมบท ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๗
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, M.A.


VIEW : 4,684

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
Master of Arts (M.A.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก [1]
 เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร
 เจ้าคณะแขวงบางนา - บางจาก

มรณกาล


     พระราชวชิรโสภณ (ข่าย อาคโม ป.ธ.๕) มรณภาพ ด้วยโรคไตวายเรื้อรัง เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูสาธิตธรรมสุนทร
พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระรัตนมุนี [2]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวชิรโสภณ โกศลธรรมสุนทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [3]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ ที่ปรึกษาเจ้าคณะแขวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ และภาค ๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๔, ตอนที่ ๒๖ ข, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๐, หน้า ๙
3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๒๕ ข, ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗, หน้า ๑๐
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคเหนือ
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๑-๑๐๒
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระราชวชิรโสภณ วัดวชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook