พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙)


 
เกิด ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑
อายุ ๘๓ ปี
อุปสมบท ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑
พรรษา ๖๓
มรณภาพ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙


VIEW : 4,644

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวิสุทธิโมลี มีนามเดิมว่า มนู ทองพืช เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๑ ตรงกับวันศุกร์ แรม ๑๑ ค่ำ เดือน ๗ ปีขาล ณ บ้านเลขที่ ๖ หมู่ที่ ๕ ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ ณ วัดกุฎีทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวัฒนสิกขกิจ วัดแจ้ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ ณ วัดกุฎีทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี พระครูวัฒนสิกขกิจ วัดแจ้ง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการปลั่ง วัดกระโจมทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสืบ วัดกุฎีทอง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๙ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น รองเจ้าคณะภาค ๙ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ [2]
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
 พระอุปัชฌาย์

มรณกาล


     พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน ป.ธ.๙) มรณภาพ ด้วยโรคปอดติดเชื้อโควิด ๑๙ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสิทธิมุนี [3]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [4]

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งรองเจ้าคณะภาคในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๙ และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑
3. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๒๐๗ ง, ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑, หน้า ๕
4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๑, ตอนที่ ๓ ข, ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗, หน้า ๑๑
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระราชวิสุทธิโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook