พระราชศีลโสภณ (ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชศีลโสภณ (ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔)


 
เกิด ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
อายุ ๘๔ ปี
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดโสมนัส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 2,340

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชศีลโสภณ (ไพรัช โชติโก ป.ธ.๔) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยโรคเลือดออกในกระเพาะอาหาร ณ วัดโสมนัสวิหาร กรุงเทพมหานคร

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๐๙ เป็น เปรียญธรรม ๔ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็น พระครูปลัดสัมพิพัฒนสุตาจารย์ (พระครูปลัดของสมเด็จพระราชาคณะ)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปัญญาวิสุทธิโมลี [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชศีลโสภณ วิมลศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๐๔, ตอนที่ ๒๕๓ ง, ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐, หน้า ๑๓
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๖, ตอนที่ ๖ ข, ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒, หน้า ๓
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคใต้
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงาน พระราชศีลโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโสมนัสวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร ถึงมรณภาพ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook