พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๕
อายุ ๙๑ ปี
อุปสมบท ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕
พรรษา ๗๑
มรณภาพ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดชัยชนะสงคราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พธ.บ., พธ.ด.(กิตติ์)


VIEW : 2,972

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๕ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์
 เจ้าอาวาสวัดชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง
 เจ้าคณะเขตสัมพันธวงศ์

มรณกาล


     พระราชวิริยสุนทร (ยิน วรกิจฺโจ ป.ธ.๕) มรณภาพด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๒๙ น. สิริอายุ ๙๑ ปี พรรษา ๗๑

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๐ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ที่ พระครูวรกิจจาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๒๙ ปรับพัดยศเป็น พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระปริยัติวราภรณ์ [1]
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิริยสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [2]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๑๖ , ตอนที่ ๒๓ ข , ๒๗ ธันวาคม ๒๕๔๒, หน้า ๙
2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒ ข, ๑๒ มกราคม ๒๕๔๙, หน้า ๗
พระราชาคณะภูมิลำเนาภาคกลาง
ทำเนียบพระราชาคณะ ฉบับสมบูรณ์ พุทธศักราช ๒๕๕๙. ปทุมธานี : บริษัท สำนักพิมพ์ สื่อตะวัน จำกัด. หน้า ๑๐๔


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook