พระครูธรรมเสนานี
(แจ่ม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดโชค
รายละเอียด


พระครูสุทธาจารคุณ
(อ่ำ อินฺทโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดเกาะหลัก
รายละเอียด


พระครูพิศาลอรัญญเขตร
(บุญมี พิสารธมฺโม)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น
อดีตเจ้าอาวาสวัดกลาง
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนี
(ม่วง)
อดีตเจ้าคณะใหญ่เมืองชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดนิคมาราม
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนี
(เริก)
อดีตเจ้าคณะเมืองชุมพร
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูเหมเจติยานุรักษ์
(เนียม ธมฺมปาโล)
อดีตเจ้าคณะเมืองนครศรีธรรมราช
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระนคร
รายละเอียด


พระครูเมธังกรญาณ
(ป๊อก ธมฺมปญฺโญ)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์
รายละเอียด


พระครูจุฬามุนีสังฆวาหะ
(ดำ ตารโก)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดชุมพร กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุบรรณนิมิตร
รายละเอียด


พระครูวิเชียรปัญญามุนี
(สอน ธมฺมโชโต)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา
รายละเอียด


พระครูพุทธิสารเวที
(แฮด เทววํโส)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
อดีตเจ้าอาวาสวัดมุงเมือง
รายละเอียด


พระครูปราการลักษาภิบาล
(สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รายละเอียด


พระครูวิชัยกิตติคุณ
(สัมฤทธิ์ กิตฺติโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล
รายละเอียด


พระครูสิริคณาภรณ์
(เอนก รตนวณฺโณ)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาหนอง
รายละเอียด


พระครูโพธิบุญวัฒน์
(คำพันธ์ หารินฺโท)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
อดีตเจ้าอาวาสวัดปัจจิมเชียงยืน
รายละเอียด


พระครูอินทเขมา
(ห้อง พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี กิตติมศักดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระครูนันทสมณาจารย์
(ธิ)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ
รายละเอียด


พระครูสุทัศนธรรมคุณ
(แหวง ยโสธโร)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดพังงา
อดีตเจ้าอาวาสวัดเหมืองประชาราม
รายละเอียด


พระครูนิเทศพรหมคุณ
(ประดิษฐ์ จกฺกธมฺโม)
อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
อดีตเจ้าอาวาสวัดไทรเหนือ
รายละเอียด


พระครูจักรธรรมสุนทร
(ประสงค์ จกฺกธมฺโม ป.ธ.๓)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเวียงสา
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญยืน พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพรหมจริยาทร
(พรหมมา ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook