พระครูพุทธิสารเวที (แฮด เทววํโส) | พระสังฆาธิการ

พระครูพุทธิสารเวที (แฮด เทววํโส)


 
เกิด ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๔
อายุ ๖๙ ปี
อุปสมบท ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕
พรรษา ๔๘
มรณภาพ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓
วัด วัดมุงเมือง
ท้องที่ เชียงราย
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 773

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพุทธิสารเวที มีนามเดิมว่า แฮด บุญทนุวัง เกิดเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๓๔ บิดาชื่อ นายบุญทัน มารดาชื่อ นางทิพย์ บุญทนุวัง ณ บ้านประตูเชียงใหม่ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นบุตรคนที่ ๔ ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด ๖ คน


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๕๕ โดยมี พระครูเมธังกรญาณ (ป๊อก ธมฺมปญฺโญ) เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูพุทธิสารเวที (อินฺทปญฺโญ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอินทจักร เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า เทววํโส

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๕๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระแก้ว
พ.ศ. ๒๔๗๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดมุงเมือง
พ.ศ. ๒๔๗๕ - ๒๔๘๓  เป็น เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ลาออก เนื่องจากสุขภาพไม่ค่อยดี)
พ.ศ. ๒๔๘๖  เป็น กรรมการสงฆ์จังหวัดเชียงราย ในหน้าที่ สาธารณูปการ

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๖๑  เป็น กรรมการสอบนักธรรม จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๔๖๖  เป็น สารวัตรศึกษา

มรณกาล


     พระครูพุทธิสารเวที (แฮด เทววํโส) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๐๓ เวลา ๑๒.๓๐ น. ด้วยโรคกระเพาะทะลุ สิริอายุ ๖๙ ปี พรรษา ๔๘

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๕๖ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระครูเมธังกรญาญ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๔๗๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูพุทธิสารเวที

     อนึ่ง ในปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ทางคณะสงฆ์ ได้ดำเนินการขอพระราชทานสมณศักดิ์ ที่ พระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนาม "พระเมธังกรญาณ" ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแล้ว แต่ท่านมรณภาพก่อนวันที่จะรับสมณศักดิ์ พระเทพกิตติมุนี (สุวรรณ สุวณฺณโชโต ป.ธ.๗) (สมณศักดิ์ในขณะนั้น) ผู้ช่วยเจ้าคณะตรวจการภาค ๕ ได้ขอรับพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ มามอบถวาย ตั้งประดับหน้าหีบศพ เพื่อเป็นเกียรติยศ


ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๘
พระมหาเถระเมืองเชียงราย ในอดีต
ทำเนียบอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ๒๔๔๖-๒๕๖๑. (พิมพ์ครั้งที่ ๑). เชียงราย : สำนักพิมพ์ล้อล้านนา,๒๕๖๒.


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook