พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๗๘
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๔
มรณภาพ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดสุวรรณมงคล
ท้องที่ มหาสารคาม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,553

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูวิชัยกิตติคุณ มีนามเดิมว่า สัมฤทธิ์ วรรณมง เกิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๘ ที่บ้านคันธา ตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม บิดา-มารดา ชื่อนายทองดี นางเสน วรรณมง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่ออายุ ๒๑ ปี ณ พัทธสีมาวัดสุวรรณมงคล โดยมี พระครูสิริมงคล วัดพุทธมงคล เป็นพระอุปัชฌาย์ พระปลัดหวัน กจฺจายฺโณ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระใบฎีกาแพง อมโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดสุวรรณมงคลคันธารราษฎร์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น เจ้าอาวาสวัดสุวรรณมงคล
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าคณะตำบลคันธารราษฎร์
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๙  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัย
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม [1]
พ.ศ. ๒๕๕๘  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม [2]

มรณกาล


     พระครูวิชัยกิตติคุณ (สัมฤทธิ์ กิตฺติโก) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ สิริอายุ ๘๗ ปี พรรษา ๖๔

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๐ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นโท ที่ พระครูวิชัยกิตติคุณ
พ.ศ. ๒๕๒๕ เป็น พระครูสัญญาบัตร ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูวิชัยกิตติคุณ วัดสุวรรณมงคล ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ และที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๘ ภาค ๙ และภาค ๑๐
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook