พระครูพรหมจริยาทร (พรหมมา ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูพรหมจริยาทร (พรหมมา ทนฺตจิตฺโต ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑
วัด วัดมณีชลขันธ์
ท้องที่ ลพบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔


VIEW : 1,089

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูพรหมจริยาทร มีนามเดิมว่า พรหมมา ศรีเสมอ เกิดวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ โยมบิดาชื่อนายบุญมา ศรีเสมอ โยมมารดาชื่อนางหมูน ศรีเสมอ อาชีพทำนา มีบุตรธิดา ๖ คน เป็นหญิง ๔ คน ชาย ๒ คน ท่านเป็นคนอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี แต่ในปัจจุบันนี้สังกัดจังหวัดยโสธร ในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งชื่อบ้านน้ำอ้อม ตำบลน้ำอ้อม อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร


บรรพชาอุปสมบท

     บรรพชา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ณ วัดชัยชนะ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อเรียนนักธรรมจบชั้นเอกแล้ว ก็คิดเรียนบาลีการเรียนบาลีประโยค ป.ธ.๓ นั้น สำนักเรียนใน ชนบทไม่มีครูสอนจึงได้ตัดสินใจไปเรียนที่วัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานีได้ญัตติเป็นพระธรรมยุต เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี พระศรีธรรมวงศาจารย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูวิจิตรธรรมภาณี และพระมหาต่วน นิทฺเทสโก เป็นพระคู่สวด ได้รับฉายา ทนฺตจิตฺโต


การศึกษา

สอบได้ ชั้นมัธยมปีที่ ๒ จาก โรงเรียนอุบลวิชาคม จังหวัดอุบลราชธาน
พ.ศ. ๒๔๘๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๘๗ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๔๘๙ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๔๙๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดสุปัฏนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๐๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๐๗ - ๒๕๓๐  เป็น เลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมณีชลขัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๓๖  เป็น เจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์ พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๕๐  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ (ธ)
 เจ้าคณะตำบลพรหมาสตร์ (ธ)

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๐๐  เป็น นครูสอนปริยัติธรรมประจำสำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม วัดมณีชลขัณฑ์ที่มา


library.tru.ac.th
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอขอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะตำบล (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook