พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)


 
เกิด ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙
อุปสมบท ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙
มรณภาพ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
วัด วัดใหม่ปิ่นเกลียว
ท้องที่ นครปฐม
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ศศ.บ.(กิตติ์)


VIEW : 2,638

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปราการลักษาภิบาล มีนามเดิมว่า สมพงษ์ พวงสุข เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๙ ตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๑ ปีชวด ที่บ้าน ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท โยมบิดามารดา ชื่อนายบัว นางกลุ่ม พวงสุข


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดท่ากฤษณา ซึ่งเป็นวัดตั้งอยู่ในถิ่นกำเนิด มีพระครูสรชัยวิชิต เจ้าอาวาสวัดท่ากฤษณา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการสำราญ วัดราษฎร์ศรัทธาราม เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดประไพ วัดท่ากฤษณา เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ตำบลดอนกะพี้ อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๐๒ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดพระงาม จังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๐๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร


เกียรติคุณ


ได้รับถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
พ.ศ. ๒๕๑๐  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๕๑๒  เป็น รองเจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พ.ศ. ๒๕๑๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๑๔  เป็น เจ้าคณะอำเภอกำแพงแสน
พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ [1]

มรณกาล


     พระครูปราการลักษาภิบาล (สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓) มรณภาพด้วยอาการสงบ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๓.๐๐ น

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๑๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ที่ พระครูปราการลักษาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นพิเศษ ในราชทินนามเดิม

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
guaranteepra เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูสิริภาวนานุโยค วัดพลงช้างเผือก ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง
npt.go.th

ผู้แนะนำข้อมูล


สราวุธ สีเมฆ


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook