พระครูอุดมสาสนกิจ
(ศักดา อุตฺตโม)
เจ้าคณะจังหวัดสุพรรรบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดหลักเมตร
รายละเอียด


พระครูบุญสารโสภิต
(บุญเพียง ปุญฺญกโร)
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมะปริงวารีราม
รายละเอียด


พระครูเจติยาภิวัฒน์
(อัมพร จกฺกธมฺโม)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรัตนวิมล
(ทอง จินฺตามโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีภูมิ
รายละเอียด


พระครูศรีวรกิจจารักษ์
(พิทักษ์ ถิรนาโถ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูอุทัยสุตกิจ
(สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าอาวาสวัดลานสัก
รายละเอียด


พระครูประโชติปริยัติคุณ
(ประเชิญ อายุวฑฺฒโก ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดหลวงปรีชากูล
รายละเอียด


พระครูบริหารสังฆานุวัตร
(สมใจ กิตฺติสาโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธารา
รายละเอียด


พระครูศรีรัตนาภิวัฒน์
(ทวี รตนเมธี ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดพระลอย
รายละเอียด


พระครูศรีธรรมาวุธ
(ศรีวัง สิริมนุญฺโญ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
เจ้าอาวาสวัดโภคาจุฑามาศ
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาวุธ
(เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่
รายละเอียด


พระครูบัณฑิตธรรมธาดา
(ปัญญา ปญฺญาวโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดชุมพร
เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระครูวิศาลปัญญาคุณ
(บุญมี มงฺคโล)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดท่าโสม
รายละเอียด


พระครูมัญจาภิรักษ์
(บุญสูง ยโสธโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดพระแท่น
รายละเอียด


พระครูกิตติคุณาทร
(คุณาเทพ สุภาจาโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล
เจ้าอาวาสวัดอาทรรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระครูวชิรปัญญากร
(อำนวย ปญฺญาวโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน
รายละเอียด


พระครูวชิรคุณพิพัฒน์
(อเนก คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)
รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร
เจ้าอาวาสวัดถาวรวัฒนา (ใต้)
รายละเอียด


พระครูสันติพัชรสาร
(เสนอ สนฺติกโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์
เจ้าอาวาสวัดดงมูลเหล็ก
รายละเอียด


พระครูสิริปริยัติการ
(หงส์ ปคุโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดบ้านเพียนาม
รายละเอียด


พระครูสิริภัทรโสภณ
(จันดี กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าอาวาสวัดสว่างใต้
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook