พระครูวิสิฐศาสนการ
(สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะจังหวัดพังงา
เจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสร
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาภิรม
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูวรธรรมธัช
(วรวิทย์ ธมฺมจาโร ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าอาวาสวัดกลาง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโสภณวัชรคุณ
(สมใจ ธมฺมสาโร)
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบูรณ์ (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรวราราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูพินิจสมณการ
(จวง จนฺทลาโภ)
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
เจ้าอาวาสวัดควนนอก
รายละเอียด


พระครูปัญญาสัตติคุณ
(ณรงค์ศักดิ์ จิตฺวํโส)
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร (ธ)
เจ้าคณะอำเภอคลองลาน - ปางศิลาทอง (ธ)
เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์รัตนาราม
รายละเอียด


พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์
(สมบัติ เตชปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดวิเวการาม
รายละเอียด


พระครูประโชติธรรมคุณ
(พวน ชุตินฺธโร)
เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดเนินแสงทอง
รายละเอียด


พระครูสิริธรรมาภิรัต
(ธรรมรัต อริยธมฺโม ป.ธ.๕)
เจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูวิสุทธิศีลคุณ
(ชายแดน สีลสุทฺโธ)
เจ้าคณะจังหวัดลำปาง - แพร่ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญาราม (วัดคีรีสุบรรพต)
รายละเอียด


พระครูวินิจสมณการ
(บุญเสริม อินฺทโชโต)
เจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสหธรรมิการาม
รายละเอียด


พระครูบุญสารโสภิต
(บุญเพียง ปุญฺญกโร)
เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
เจ้าอาวาสวัดมะปริงวารีราม
รายละเอียด


พระครูวิบูลเจติยานุรักษ์
(ประไพ ปุญฺญกาโม ป.ธ.๓)
เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าอาวาสวัดดอนเจดีย์
รายละเอียด


พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ
(สิทธานต์ สิทฺธิวโร ป.ธ.๖)
เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ
เจ้าอาวาสวัดมหาพุทธาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูเมตตาภิรม
(วิรัตน์ อตฺถธมฺโม)
เจ้าคณะจังหวัดภูเก็ต
เจ้าอาวาสวัดมงคลนิมิตร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโสภณปริยัติสุธี
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.๖ ,รศ.ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูปราการลักษาภิบาล
(สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รายละเอียด


พระครูเจติยาภิวัฒน์
(อัมพร จกฺกธมฺโม)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรัตนวิมล
(ทอง จินฺตามโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีภูมิ
รายละเอียด


พระครูศรีวรกิจจารักษ์
(พิทักษ์ ถิรนาโถ ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook