พระครูวิสิฐศาสนการ
(สมบูรณ์ กนฺตสีโล)
เจ้าคณะจังหวัดพังงา
เจ้าอาวาสวัดนิคมสโมสร
รายละเอียด


พระครูปริยัตยาภิรม
(สมบูรณ์ สมฺปุณฺโณ ป.ธ.๔)
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูโสภณปริยัติสุธี
(ศรีบรรดร ถิรธมฺโม ป.ธ.๖ ,รศ.ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระครูสิริภาวนานุโยค
(ชวน ชยกโร ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดระยอง
เจ้าอาวาสวัดพลงช้างเผือก
รายละเอียด


พระครูปราการลักษาภิบาล
(สมพงษ์ ธีรธมฺโม ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔
เจ้าอาวาสวัดใหม่ปิ่นเกลียว
รายละเอียด


พระครูเจติยาภิวัฒน์
(อัมพร จกฺกธมฺโม)
รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม
รายละเอียด


พระครูสุวรรณรัตนวิมล
(ทอง จินฺตามโย)
รองเจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ)
เจ้าอาวาสวัดศรีภูมิ
รายละเอียด


พระครูอุทัยสุตกิจ
(สุทัน จนฺทสุวณฺโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุทัยธานี
เจ้าอาวาสวัดลานสัก
รายละเอียด


พระครูศรีสุธรรมาภรณ์
(ยงยุทธ อริยวํโส ป.ธ.๖)
รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
เจ้าอาวาสวัดมะขามเตี้ย
รายละเอียด


พระครูวิสิฐปัญญากร
(พยุงศักดิ์ ปญฺญาภรโณ)
รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน
เจ้าอาวาสวัดบ้านตอง
รายละเอียด


พระครูภาวนาโสภณ
(สมพร ฐิตธมฺโม ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี
ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ
รายละเอียด


พระครูปริยัติคุณาวุธ
(เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่
รายละเอียด


พระครูมัญจาภิรักษ์
(บุญสูง ยโสธโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
เจ้าอาวาสวัดพระแท่น
รายละเอียด


พระครูสิริสีลวัตร
(ประสงค์ สุจิตฺโต ป.ธ.๕)
รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ
เจ้าอาวาสวัดอำนาจ
รายละเอียด


พระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์
(โกวิท อภิปุญฺโญ ป.ธ.๖ ,ดร.)
รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา
เจ้าอาวาสวัดด่านใน
รายละเอียด


พระครูกิตติคุณาทร
(คุณาเทพ สุภาจาโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดสตูล
เจ้าอาวาสวัดอาทรรังสฤษฎิ์
รายละเอียด


พระครูสิริภัทรโสภณ
(จันดี กิตฺติโสภโณ ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์
เจ้าอาวาสวัดสว่างใต้
รายละเอียด


พระครูปัญญาศีลวิมล
(สังวร ภทฺทสีโล ป.ธ.๓)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
เจ้าอาวาสวัดท่าผา
รายละเอียด


พระครูสิริพัฒนโสภณ
(เสริม ฐิตธมฺโม)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี
เจ้าอาวาสวัดสง่างาม
รายละเอียด


พระครูปริยัติกิจธำรง
(สมหวัง อคฺคเสโน ป.ธ.๔)
รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์
เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook