พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา อุตฺตโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูอุดมสาสนกิจ (ศักดา อุตฺตโม)


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๖
วัด วัดหลักเมตร
ท้องที่ สุพรรณบุรี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ร.ม., ศน.ม.


VIEW : 1,372

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)
ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ร.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ [1]
พ.ศ. ๒๕๖๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดหลักเมตร
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดสุพรรรบุรี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๖  เป็น เจ้าคณะจังหวัดสุพรรรบุรี (ธ)ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้เป็นพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ ในเขตปกครองคณะสงฆ์คณะธรรมยุต ประจำปี ๒๕๖๒
มติมหาเถรสมาคม เรื่อง พระครูอุดมสาสนกิจ ขอลาออกจากตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสนหา พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ผู้แนะนำข้อมูล


Phra Kantaphong Chaksumat : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook