พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูปริยัติคุณาวุธ (เสรี ภูริปญฺโญ ป.ธ.๔)


 
อายุ ๖๒ ปี
พรรษา ๔๑
วัด วัดกลางใหม่
ท้องที่ สุราษฎร์ธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, ศศ.บ.


VIEW : 3,247

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๙  เป็น เจ้าคณะอำเภอดอนสัก
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี [1]
 เจ้าอาวาสวัดกลางใหม่
 ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูปริยัติคุณาวุธ วัดกลางใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่ม พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook