พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูบุญสารโสภิต (บุญเพียง ปุญฺญกโร)


 
อายุ ๖๐ ปี
พรรษา ๓๒
วัด วัดมะปริงวารีราม
ท้องที่ ปัตตานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,516

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอจังหวัดปัตตานี (ธ)
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ) [1]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ) [2]
พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธ)
 เจ้าอาวาสวัดมะปริงวารีราม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูบุญสารโสภิต

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูบุญสารโสภิต วัดมะปริงวารีราม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธรรมยุต)
2. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง รายงานการแต่งตั้ง พระครูบุญสารโสภิต วัดมะปริงวารีราม จังหวัดปัตตานี ให้เป็นผู้รักษาการแทน เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี - ยะลา - นราธิวาส (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook