พระครูศรีธรรมาวุธ (ศรีวัง สิริมนุญฺโญ ป.ธ.๖) | พระสังฆาธิการ

พระครูศรีธรรมาวุธ (ศรีวัง สิริมนุญฺโญ ป.ธ.๖)


 
เกิด ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๐
อายุ ๕๗ ปี
อุปสมบท ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐
พรรษา ๓๗
วัด วัดโภคาจุฑามาตย์
ท้องที่ กระบี่
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, พธ.บ., ศษ.ม.


VIEW : 2,103

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๑ - ๒๕๔๓  เป็น เจ้าอาวาสวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง
พ.ศ. ๒๕๔๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองกระบี่
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกระบี่
 เจ้าอาวาสวัดโภคาจุฑามาศ
แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook