พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง ยโสธโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูมัญจาภิรักษ์ (บุญสูง ยโสธโร)


 
เกิด ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๙
อายุ ๗๗ ปี
อุปสมบท ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙
พรรษา ๕๘
วัด วัดพระแท่น
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 2,707

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ชาติภูมิ


     พระครูมัญจาภิรักษ์ มีนามเดิมว่า บุญสูง บุญพา เกิดเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๘๙ เกิดที่บ้านแดง ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อ นายคำมา มารดาชื่อ นางจันทร์สุข บุญพา มีพี่น้องร่วมกัน ๗ คน เป็นบุตรคนที่ ๒


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๙ ที่วัดโพธิ์ศรีสัตตนาถ บ้านนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี โดยมี พระครูอาวรณ์สิริรัตน์ เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการคำใบ จริตฺติโก เป็นพระกรรมาวาจารย์ พระสมาน โชติญาโณ เป็นพระอนุศาสนาจารย์ ได้รับฉายาว่า ยโสธโร


การศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านแดง (โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์รักษ์ในปัจจุบัน)
พ.ศ. ๒๕๑๑ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๕๑๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ. ๒๕๒๓ จบการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓


เกียรติคุณ


พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้รับโล่เกียรติยศพระนักพัฒนาดีเด่นประจำปี ๒๕๓๖ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้รับเสาเสมาธรรมจักรในด้านส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น เจ้าอาวาสวัดพระแท่น
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะตำบลบ้านแดง
พ.ศ. ๒๕๒๐  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๕๔๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอพิบูลย์รักษ์
พ.ศ. ๒๕๔๗  เป็น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานเครือข่ายพระพุทธศาสนาอำเภอพิบูลย์รักษ์
พ.ศ. ๒๕๕๙  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี [1]

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๕๑๕  เป็น ครูสอนปริยัติธรรม ประจำวัดพระแท่น
พ.ศ. ๒๕๔๐  เป็น กรรมการสนามหลวงแผนกธรรม

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูสุทธิสมณวัตร เจ้าคณะอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็น พระครูสัญญาบัตร ที่ พระครูมัญจาภิรักษ์
พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร ในราชทินนามเดิม
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูมัญจาภิรักษ์ วัดพระแท่น ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี
วัดพระแท่น


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook