พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๓) | พระสังฆาธิการ

พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ (อเนก คุณวุฑฺโฒ ป.ธ.๓)


 
อายุ ๖๙ ปี
พรรษา ๔๙
วัด วัดถาวรวัฒนา (ใต้)
ท้องที่ กำแพงเพชร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, พธ.บ., ศน.ม., พธ.ด.


VIEW : 1,522

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

เปรียญธรรม ๓ ประโยค
ปริญญาศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)
พ.ศ. ๒๕๑๐ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๑๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักงานศาสนศึกษาวัดศรีวิชัยพัฒนาราม จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๕  เป็น เจ้าคณะอำเภอทรายทองวัฒนา
พ.ศ. ๒๕๖๕  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร [1]
 เจ้าอาวาสวัดถาวรวัฒนา (ใต้)ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูวชิรคุณพิพัฒน์ วัดถาวรวัฒนา (ใต้) จังหวัดกำแพงเพชร ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook