พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย ปญฺญาวโร) | พระสังฆาธิการ

พระครูวชิรปัญญากร (อำนวย ปญฺญาวโร)


 
อายุ ๗๓ ปี
พรรษา ๔๗
วัด วัดบ่อสามแสน
ท้องที่ กำแพงเพชร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ., กศ.ม.


VIEW : 2,257

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๕๖  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองกำแพงเพชร
พ.ศ. ๒๕๖๑  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร [1]
 เจ้าอาวาสวัดบ่อสามแสน

สมณศักดิ์


๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก ที่ พระครูวชิรปัญญากร

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูวชิรปัญญากร วัดบ่อสามแสน ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร

ผู้แนะนำข้อมูล


Thachakorn Ratchasup : ส่งรูป


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook