พระครูเจติยาภิวัฒน์ (อัมพร จกฺกธมฺโม) | พระสังฆาธิการ

พระครูเจติยาภิวัฒน์ (อัมพร จกฺกธมฺโม)


 
อายุ ๗๕ ปี
พรรษา ๕๔
วัด วัดศิริชัยพัฒนาราม
ท้องที่ หนองบัวลำภู
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ.


VIEW : 2,381

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๘  เป็น เจ้าคณะอำเภอนากลาง
พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู [1]
 เจ้าอาวาสวัดศิริชัยพัฒนาราม

สมณศักดิ์


เป็น พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะจังหวัด ที่ พระครูเจติยาภิวัฒน์

ที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้ง พระครูเจติยาภิวัฒน์ วัดศิริชัยพัฒนาราม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวลำภู
เพจ พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล ข้อมูลภาพจาก แก้ว ที่ว่างเปล่า


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook