พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ปคุโณ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระครูสิริปริยัติการ (หงส์ ปคุโณ ป.ธ.๔)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๓
วัด วัดเพียนาม
ท้องที่ ศรีสะเกษ
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๔, พธ.บ.


VIEW : 2,002

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
เปรียญธรรม ๔ ประโยค
ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอเมืองศรีสะเกษ
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ [1][2]
 เจ้าอาวาสวัดบ้านเพียนามที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการ ให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัด ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๐
2. รายงานสรุปการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ 


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook