พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี มงฺคโล) | พระสังฆาธิการ

พระครูวิศาลปัญญาคุณ (บุญมี มงฺคโล)


 
อายุ ๗๖ ปี
พรรษา ๕๖
วัด วัดท่าโสม
ท้องที่ อุดรธานี
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก


VIEW : 1,460

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๖๒  เป็น เจ้าคณะอำเภอน้ำโสม (ธ)
พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธ) [1]
 เจ้าอาวาสวัดท่าโสมที่มา


1. มติมหาเถรสมาคม เรื่อง เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการให้ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี (ธรรมยุต)


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook