พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระวินัยกิจโกศล
(ตรี จนฺทสโร ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะตำบลกัลยาณมิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระสังวรานุวงศ์เถร
(สอน ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธาราม
รายละเอียด


พระมงคลราชมุนี
(สนธิ์ ยติธโร ป.ธ.๗)
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม
รายละเอียด


พระธรรมปหังษนาจารย์
(เชื้อ จนฺทโชติ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะตำบลวัดกัลยาณ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
รายละเอียด


พระสุธรรมธีรคุณ
(วงศ์ จนฺทวํโส ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลวัตรกวี
(คอน นนฺทิโย ป.ธ.๓)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด


พระมงคลธรรมรังษี
(ปาน อินฺทโชโต ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชปริยัติ
(สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร
อดีตเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระราชวราภรณ์
(เจิม กนฺตสีโล ป.ธ.๘)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
รายละเอียด


พระราชธรรมจริยาจารย์
(เทียน พุทฺธสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
รายละเอียด


พระราชวุฒาจารย์
(ชั้น กมาธิโก ป.ธ.๕)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระราชวรเวที
(เติม เขมฉนฺโท ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหรรณพาราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิญาณ
(อยู่ ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
อดีตผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระราชวิสุทธิโมลี
(ขาว ปุสฺสนาโค ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะแขวงบางรัก
อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง
รายละเอียด


พระราชสังวรวิมล
(แช่ม ธมฺมานนฺโท)
อดีตเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดนวลนรดิศ
รายละเอียด


พระราชปัญญาโสภณ
(สุข ปญฺญารํสี)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชนัดดาราม
รายละเอียด


พระราชธรรมโสภณ
(เผื่อน สุมโน ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร
รายละเอียด


พระราชธรรมวิจารณ์
(ธูป เขมสิริ)
อดีตเจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน
อดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทรธรรมทาน
รายละเอียด


พระราชภัทราจาร
(เปล่ง กุวโม)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระราชมุนี
(โฮม โสภโณ ป.ธ.๖)
อดีตรักษาการเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook