พระราชวรเวที (เติม เขมฉนฺโท ป.ธ.๕) | พระสังฆาธิการ

พระราชวรเวที (เติม เขมฉนฺโท ป.ธ.๕)


 
เกิด ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๘
อุปสมบท ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘
มรณภาพ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
วัด วัดมหรรณพาราม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย


VIEW : 770

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 เจ้าอาวาสวัดมหรรณพาราม
 เจ้าคณะเขตป้อมปราบฯ - ปทุมวัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๘๕ เป็น เปรียญธรรม ๕ ประโยค
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๐ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระประสิทธิสุตคุณ
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรเวที ตรีปิฎกธรรมวิภูษิต ปริยัติกิจวโรปกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๗, ตอนที่ ๑๐๒ ง, ๑๔ ธันวาคม ๒๕๓, หน้า ๕
ทำเนียบพระราชาคณะชาติภูมิกรุงเทพมหานคร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook