พระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม) | พระสังฆาธิการ

พระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม)


 
เกิด ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๔
อายุ ๙๐ ปี
อุปสมบท ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙
พรรษา ๖๕
มรณภาพ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔
วัด วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี


VIEW : 1,639

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชภัทราจาร มีนามเดิมว่า เปล่ง คล่องขับยานต์ เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับวันขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู ที่บ้านตำบลงิ้วราย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี บิดา นายอินทร์ มารดา นางปลั่ง


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ ณ มหาพัทธสีมาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร โดยมี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นพระอุปัชฌาย์ พระศาสนโศภณ (ภา ภาณโก) ขณะเมื่อดำรงสมณศักดิ์ที่ พระมหาคณิศร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระวินัยมุนี (แปลก วุฑฒิญาโณ) เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

นักธรรมชั้นตรี

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

มรณกาล


     พระราชภัทราจาร (เปล่ง กุวโม) มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔ เวลา ๐๕.๑๘ น. ด้วยโรคระบบหัวใจล้มเหลว และปอดบวมรวมอายุได้ ๙๐ ปี ๔ เดือน ๒๓ วัน

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็น พระครูใบฎีกา ฐานานุกรมใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พ.ศ. ๒๔๗๗ เป็น พระครูธรรมธร ฐานานุกรมใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
พ.ศ. ๒๔๘๒ เป็น พระครูปลัดวิริยวัฒน์ ฐานานุกรมใน พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก)
พ.ศ. ๒๔๘๘ เป็น พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ ฐานานุกรมใน พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก)
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระภัทรศีลาจาร
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภัทราจาร วิมลญาณสุนทร สาธุกิจบวรวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๒, ตอนที่ ๑๑๑ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๘, หน้า ๒
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
ภิเดช อัชนกุล. ทำเนียบพระราชาคณะ จังหวัดลพบุรี. กรุงเทพมหานคร : ยอดสิงห์การพิมพ์. หน้า ๖๖-๖๗


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook