พระราชวิสุทธิญาณ (อยู่ ป.ธ.๔) | พระสังฆาธิการ

พระราชวิสุทธิญาณ (อยู่ ป.ธ.๔)


 
เกิด ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๑
อายุ ๘๑ ปี
อุปสมบท ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑
พรรษา ๖๐
มรณภาพ พ.ศ. ๒๕๑๒
วัด วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.ตรี, ป.ธ.๔


VIEW : 845

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชวิสุทธิญาณ มีนามเดิมว่า อยู่ คุ้มบุญ บิดาชื่อ มี มารดาชื่อแย้ม คุ้มบุญ มี เกิดเมื่อ วันพฤหัสบดี ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๘ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๑ ตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมกข์ จังหวัดอ่างทอง


บรรพชา

     บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๗ อายุ ๑๔ ในสำนักพระอาจารย์มี วัดอรุณราชวราราม

     อุปสมบท เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๔๕๑ ณ พัทธสีมา วัดอรุณราชวราราม โดยมี สมเด็จพระสังฆราช (แพ) วัดสุทัศน์ ขณะดำรงสมณศักดิ์เป็น พระธรรมโกษาจารย์ เป็น พระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ม.ร.ว.เจริญ) วัดระฆัง ขณะคำรงสมณศักดิ์ เป็น พระธรรมไตรโลกาจารย์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปัญญาคัมภีร์เถร (พุ่ม) วัด อรุณราชวราราม เป็นพระอนุสาวนาจารย์ อุปสมบทแล้วศึกษาพระกรรมมัชฌิมา แบบ ลำดับ กับพระปัญญาคัมภีร์เถร (พุ่ม)


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๔๕ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค
พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี
พ.ศ. ๒๔๕๖ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๘  เป็น ผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๐๔  เป็น พระอุปัชฌาย์

สมณศักดิ์


๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๘ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระศากยบุตติวงศ์
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวิสุทธิญาณ สมาทานสาธุธรรมวิหารี ศรีราชสิทธาธิกร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๘๐, ตอนที่ ๓ ง, ๔ มกราคม ๒๕๖, หน้า ๓
Somdechsuk.org


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook