พระราชปริยัติ (สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘) | พระสังฆาธิการ

พระราชปริยัติ (สุวรรณ โฆสโก ป.ธ.๘)


 
เกิด ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒
อายุ ๗๖ ปี
อุปสมบท ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒
พรรษา ๕๖
มรณภาพ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๘
วัด วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๘


VIEW : 810

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระราชปริยัติ มีนามเิมว่า สุวรรณ ต่อเนื่อง เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๒ ณ บ้านคลองขุด ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โยมบิดา นายเก๋ โยมมารดา นางเผือด ต่อเนื่อง


บรรพชา

     บรรพชา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ (อายุ ๑๘ ปี) ณ วัดไชโย บ้านไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูมหาพุทธพิมพาภิบาล (พัน มงคล) เจ้าอาวาสและเจ้าคณะแขวงวัดไชโย เป็นพระอุปัชฌาย์

     อุปสมบท เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ (วันขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะเส็ง) ณ วัดแจ้ง บ้านคลองขุด ตำบลบางปลากด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี พระครูมหาพุทธพิมพาภิบาล วัดไชโย เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการเมือง ขวัญศิริ วัดแจ้ง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระปลัดทรัพย์ วัดไชโย เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี สำนักเรียนวัดไชโย (เป็นสามเณร)
พ.ศ. ๒๔๗๑ สอบได้ นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดไชโย (เป็นสามเณร)
พ.ศ. ๒๔๗๓ สอบได้ เปรียญธรรม ๓ ประโยค สำนักเรียนกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๗๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๔ ประโยค สำนักเรียนกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๗๗ สอบได้ เปรียญธรรม ๕ ประโยค สำนักเรียนกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๗๘ สอบได้ เปรียญธรรม ๖ ประโยค สำนักเรียนกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๘๐ สอบได้ เปรียญธรรม ๗ ประโยค สำนักเรียนกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๘๔ สอบได้ เปรียญธรรม ๘ ประโยค สำนักเรียนกัลยาณมิตร

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๘๗  เป็น องค์การเผยแผ่อำเภอธนบุรี
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๙๐  เป็น พระกรรมวาจาจารย์
พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๕๒๘  เป็น เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๔๙๓  เป็น พระอุปัชฌาย์
พ.ศ. ๒๔๙๔  เป็น คณะพระวินัยธร
พ.ศ. ๒๕๐๗  เป็น คณะอนุกรรมการพิจารณาอธิการณ์คณะที่ ๑
พ.ศ. ๒๕๑๗  เป็น เจ้าคณะแขวงกัลยาณมิตร

ฝ่ายการศึกษา

พ.ศ. ๒๔๗๖  เป็น ครูสอนนักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๗๗  เป็น ครูสอนบาลีประโยค ๓ สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร
พ.ศ. ๒๔๗๙  เป็น กรรมการตรวจบาลีสนามหลวง
พ.ศ. ๒๔๙๒  เป็น สมาชิกสภาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๐๘  เป็น กรรมการผู้นำประโยคข้อสอบไปเปิดสอบ ที่วัดบุรณาราม นครศรีธรรมราช
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น กรรมการผู้นำประโยคข้อสอบไปเปิดสอบ ที่วัดพระธาติหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
พ.ศ. ๒๕๑๖  เป็น กรรมการกิตติมศักดิ์ร่วมเปิดสอบนักธรรมสนามหลวงประจำสำนักเรียน วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี

สมณศักดิ์


๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระปริยัติโกศล
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติ สุนทรอรรถดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี [1]

ที่มา


1. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์, เล่ม ๗๕, ตอนที่ ๑๐๙ ง, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๑, หน้า ๓๑๓๔
ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคกลาง
เพจ วัดกัลยาณมิตร วรมหาวิหาร


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook