พระศิริธรรมมุนี (จาบ เขมโก ป.ธ.๗) | พระสังฆาธิการ

พระศิริธรรมมุนี (จาบ เขมโก ป.ธ.๗)


 
เกิด พ.ศ. ๒๔๑๐
อายุ ๘๗ ปี
พรรษา ๖๗
มรณภาพ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗
วัด วัดราชาธิวาส ราชวรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด ธรรมยุติกนิกาย


VIEW : 1,182

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระศิริธรรมมุนี มีนามเดิมว่า จาบ เกิดเมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ ปีเเถาะ พ.ศ.๒๔๑๐ ณ ตำบลท่าวัง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช


อุปสมบท

     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี ได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายในสำนักพระอุปัชฌาย์แก้ว วัดจันทร์ เป็นพระอุปัชฌาย์ เจ้าอธิการเอี่ยม วัดวังตะวันออก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูกาชาติ (ย่อง) วัดวังตะวันตก เป็นพระอนุสาวนาจารย์

     พอย่างขึ้นเดือน ๗ ร.ศ.๑๐๙ ได้มาแปลงเป็นธรรมยุตในสำนักของพระพรหมมุนี (แฟง) วัดมกุฎกษัตริยาราม โดยมี พระกิตติสารมุนี เป็นพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นพระกรรมวาจาจารย์

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๔๔๐ - ๒๔๕๑  เป็น เจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์
พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส
พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๔๕๔  เป็น เจ้าคณะมณฑลราชบุรี

มรณกาล


     พระศิริธรรมมุนี (จาบ เขมโก ป.ธ.๗) มรณภาพด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ ณ วัดศรีทวี ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช สิริรวมอายุได้ ๘๗ ปี ๖๗ พรรษา

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๔๓๖ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชกวี (ถม)
พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็น พระครูพิศาลสรภัญญ์ ฐานานุกรมใน สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯเมื่อยังเป็นกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๓ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระภัทรมุขมุนี
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๒ เป็น พระราชาคณะ ที่ พระราชเมธี ศรีประสาธน์สุตาคม
๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็น พระราชาคณะเสมอตำแหน่งราช ที่ พระศิริธรรมมุนี

ที่มา


ทำเนียบอดีตพระราชาคณะภาคใต้


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook