พระสังฆาธิการ ���������������������������������������������������������������������������������๑๖ ในอดีต | พระสังฆาธิการ

���������������������������������������������������������������������������������๑๖


พระเทพสิทธินายก
(นาค โสภโณ ป.ธ.๕)
อดีตเจ้าอาวาสวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระมงคลเทพมุนี วิ.
(สด จนฺทสโร)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเมธี
(เจีย เขมิโก ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระเทพปริยัติ
(ดำ อาภารํสี ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา
รายละเอียด


พระเทพวิมล
(ชุ่ม ติสาโร เทียบ ป.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดทองนพคุณ
รายละเอียด


พระเทพญาณเวที
(ฦา ยติโก ป.ธ.๓)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุรณศิริมาตยาราม
รายละเอียด


พระเทพกิตติเมธี
(หิ้น คนฺธาโร ป.ธ.๖)
อดีตกรรมการเถรสมาคมธรรมยุต
อดีตเจ้าอาวาสวัดมกุฏกษัตริยาราม
รายละเอียด


พระเทพมงคลรัตนมุนี
(แก้ว อตฺตคุตฺโต)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพญาณวิสิฏฐ์
(ใจ โชติปญฺโญ ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะอำเภอพระนคร - สัมพันธวงศ์ - ป้อมปราบฯ (ธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส
รายละเอียด


พระเทพวิสุทธิเวที
(สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดมหาพฤฒาราม
รายละเอียด


พระเทพคุณาธาร
(ผล ชินปุตฺโต ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
รายละเอียด


พระเทพญาณมุนี
(ผวน ภทฺธโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวราภรณ์
(ผุย คตญาโณ ป.ธ.๙)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม
รายละเอียด


พระเทพญาณวิศิษฏ์
(เติม โกศลฺโล ป.ธ.๖)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุธี
(พรหม โชติปาโล ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑
อดีตเจ้าอาวาสวัดอนงคารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสุเมธี
(แสวง วิมโล ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพปัญญามุนี
(เฉย ยโส ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม
รายละเอียด


พระมงคลทิพยมุนี วิ.
(เมี้ยน ปภสฺสโร)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระเทพวรคุณ
(สิงห์ ชาคโร ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบรมนิวาสราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระเทพสิทธินายก
(เหรียง อินฺทสโร ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook