พระธรรมปาโมกข์
(นพ องฺกุรปญฺโญ ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(ไสว ฐิติธมฺโม ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าอาวาสวัดยานนาวา พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมสิริวัฒน์
(ทองคำ กมฺพุวณฺโณ ป.ธ.๕)
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(แก้ว กนฺโตภาโส ป.ธ.๖)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมธีรราชมหามุนี
(โชดก ญาณสิทฺธิ ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๙
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมโกศาจารย์
(เงื่อม อินฺทปญฺโญ ป.ธ.๓)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุไชยา
อดีตประธานสงฆ์ สวนโมกขพลาราม
รายละเอียด


พระธรรมรัตนดิลก
(อาคม อุตฺตโร ป.ธ.๗)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๖ - ๑๗ - ๑๘ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดบุปผารามวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมดิลก
(ขันติ์ ขนติโก ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมราชานุวัตร
(กมล โกวิโท ป.ธ.๖)
อดีตเจ้าคณะภาค ๓
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
รายละเอียด


พระธรรมคุณาภรณ์
(ไพบูลย์ กตปุญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี
อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมโมลี
(เกตุ ติสฺสโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดปัตตานี
อดีตเจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมวราลังการ
(ศรีจันทร์ วณฺณาโภ ป.ธ.๖)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมญาณมุนี
(บุญนาค ชินวํโส ป.ธ.๙)
อดีตเจ้าคณะภาค ๔
อดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตรวรวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมฐิติญาณ
(สิงห์ สุทธจิตฺโต ป.ธ.๗)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๐ (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม พระอารามหลวง
รายละเอียด


พระธรรมรัตโนภาส
(ประดับ โอภาโส ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าคณะจังหวัดนครศรีธรรมราช (ธ)
อดีตเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมกิตติโสภณ
(หนู อโนมปญฺโญ ป.ธ.๘)
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระธรรมปริยัติโมลี
(บุ่น โกวิโท ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๘
อดีตเจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส
รายละเอียด


พระธรรมเสนานี
(กิ่ง มหปฺผโล ป.ธ.๕)
อดีตรองเจ้าคณะภาค ๑๐
อดีตเจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม
รายละเอียด


พระธรรมสิริชัย
(บุญเลิศ โฆสโก)
อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร
อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม
รายละเอียด


พระธรรมวรนายก
(ทองหล่อ สุวณฺณรํสี ป.ธ.๘)
อดีตเจ้าคณะภาค ๑๕
อดีตผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสร้อยทอง
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook