พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ
(สุชิน ธมฺเมสโก)
อดีตเจ้าอาวาสวัดธรรมศาลา
รายละเอียด


พระครูปลัดสุวัฒนสารคุณ
(มนต์สันต์ สุเมโธ)
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
รายละเอียด


พระครูปลัดนายกวัฒน์
(กมล ถาวโร ป.ธ.๔)
อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพนารี
รายละเอียด


พระครูปลัด เพลิน วชิโร
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวงษ์
รายละเอียด


พระครูปลัด ทองหล่อ ปญฺญาวชิโร ป.ธ.๓
อดีตเจ้าอาวาสวัดพิกุลทอง
รายละเอียด


พระครูปลัด มานิต ธมฺมธีโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดตึก
รายละเอียด


พระครูปลัด สมพร วรธมฺโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดช่องลม
รายละเอียด


พระครูปลัด สุทิน กนฺตสีโล
อดีตเจ้าคณะตำบลสระสี่เหลี่ยม
อดีตเจ้าอาวาสวัดแก้วศิลาราม
รายละเอียด


พระครูปลัด สอ ขนฺติโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรี
รายละเอียด


พระครูปลัด อรุณ อรุณกิจฺโจ
อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปักษ์
รายละเอียด


พระครูปลัด ประสาทพร มหาปุญฺโญ
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางหญ้าแพรก
รายละเอียด


พระครูปลัด มูล จารุวณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดสมศรี
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ทองดี ธมฺมธีโร
วัดส้มเกลี้ยง
รายละเอียด


พระครูวินัยธร มั่น ภูริทตฺโต
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
วัดป่าสุทธาวาส
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ซ่อง สุวณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดโฆษิตวิหาร
รายละเอียด


พระครูวินัยธร ใย กิตฺติธโร
อดีตเจ้าคณะหมวด
อดีตเจ้าอาวาสวัดบางช้างใต้
รายละเอียด


พระครูวินัยธร เฟื่อง ญาณปฺปทีโป
อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์
รายละเอียด


พระครูธรรมธร สุมนต์ นนฺทิโก
อดีตเจ้าอาวาสวัดจากแดง
รายละเอียด


พระครูธรรมธร นิเทศ อภิญาโณ ,ดร.
อดีตเลขานุการเจ้าคณะแขวงยานนาวา - สาทร เขต ๒
อดีตรองเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
รายละเอียด


พระครูวรวงศ์
(ณัฐวัฒน์ ฐิตลาโภ)
อดีตเลขานุการเจ้าคณะอำเภอศรีสวัสดิ์
อดีตเจ้าอาวาสวัดหม่องกระแทะ
รายละเอียด

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook