พระครูปลัด สมพร วรธมฺโม | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด สมพร วรธมฺโม


 
เกิด ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
อายุ ๔๖ ปี
อุปสมบท ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
พรรษา ๒๖
มรณภาพ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วัด วัดช่องลม
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.บส., พธ.บ.


VIEW : 552

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล

สถานะเดิม


     พระครูปลัด สมพร วรธมฺโม มีนามเดิมว่า สมพร ม่วงรุ่ง เกิดเมื่อวันพุธ ที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ บิดาชื่อ นายบุญยืน ม่วงรุ่งมารดาชื่อ นางสมัย ม่วงรุ่ง บ้านเลขที่ ๖/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี


อุปสมบท

     อุปสมบท เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ ณ วัดหนองฝ้าย ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี พระครูกาญจนคุณ วัดหนองฝ้าย ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์ พระทองหล่อ อธิโต วัดหนองฝ้าย ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระไฝล่ อนาลโย วัดหนองฝ้าย ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพระอนุสาวนาจารย์


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๔ สำเร็จการศึกษาชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดชุมนุมพระ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๐ สอบได้ นักธรรมชั้นตรี วัดช่องลม สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ นักธรรมชั้นโท วัดช่องลม สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๓ สอบได้ นักธรรมชั้นเอก วัดช่องลม สำนักเรียนคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๔๙ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น ศูนย์บริการการศึกษานอก โรงเรียนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๑ สำเร็จการศึกษาชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอก โรงเรียนอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๕๒ สำเร็จ หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๕๖ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๒  เป็น เจ้าอาวาสวัดช่องลม
 ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดช่องลม

มรณกาล


     พระครูปลัด สมพร วรธมฺโม มรณภาพ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๔.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลเลาขวัญ จังหวัดกาญจบุรี สิริอายุได้ ๔๖ ปี พรรษา ๒๖

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น พระสมุห์ ฐานานุกรมใน พระมหาอาคม สุมณีโก เจ้าคณะอำเภอเสนานิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็น พระปลัด ฐานานุกรมใน พระครูนนทธรรมาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชธรรมสุนทร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ที่มา


วัดช่องลม สะพานนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ผู้แนะนำข้อมูล


เอกกำกร โพธิ์แดง


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook