พระครูปลัด มานิต ธมฺมธีโร | พระสังฆาธิการ

พระครูปลัด มานิต ธมฺมธีโร


 
เกิด ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๖
อายุ ๕๘ ปี
มรณภาพ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
วัด วัดตึก
ท้องที่ นนทบุรี
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา พธ.บ., พธ.ม.


VIEW : 669

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๖๑ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พธ.บ.) รุ่น ๖๓/๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
พ.ศ. ๒๕๖๒ สำเร็จ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) รุ่น ๒๙/๒๕๖๒ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

พ.ศ. ๒๕๖๔  เป็น เจ้าอาวาสวัดตึก
 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดตึก

มรณกาล


พระครูปลัด มานิต ธมฺมธีโร มรณภาพ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า หลังอาพาธติดเชื้อโควิด

สมณศักดิ์


พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็น พระครูปลัด ฐานานุกรมใน พระราชภัทรญาณ วิ. (ณรงค์ เขมราโม) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม

ที่มา


Post Hotnews


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook