พระครูธรรมธร นิเทศ อภิญาโณ | พระสังฆาธิการ

พระครูธรรมธร นิเทศ อภิญาโณ ,ดร.


 
อายุ ๕๖ ปี
พรรษา ๓๓
มรณภาพ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
วัด วัดสุทธิวราราม
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.ด.


VIEW : 995

เพิ่ม/แก้ไขข้อมูล


การศึกษา

นักธรรมชั้นเอก
ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (พธ.ด.)

ตำแหน่ง

ฝ่ายปกครอง

 รองเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม
 เลขานุการเจ้าคณะแขวงยานนาวา - สาทร เขต ๒ที่มา


วัดสุทธิวราราม


แจ้งเพิ่มข้อมูล info@sangkhatikan.com

www.sangkhatikan.com สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ศึกษาข้อมูล และเป็นที่รวบรวมข้อมูลพระสังฆาธิการทั่วประเทศ
ทางผู้จัดทำขออนุญาติ เจ้าของรูปและข้อมูลทุกท่าน ที่นำมาเผยแพร่

พระสังฆาธิการ : sangkhatikan.com
สำนักงานweb : วัดสำโรงเหนือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
E-mail : info@sangkhatikan.com
Facebook